Soukan metroaseman ympäristö

Soukan metroaseman ympäristö Soukkaan on tulossa Länsimetron jatkeen asema, jolloin sen lähiympäristön tiivistäminen ja kohentaminen on tullut ajankohtaiseksi. Ideasuunnitelma – kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen tarkastelu – palvelee sekä metron hankesuunnittelua että keskusta-alueen kaavoitusta. Soukan rakentamisajan ihanteiden mukaisesti katutaso on osoitettu ajoneuvoille, toritaso taas varattu kevyelle liikenteelle. Metron tulo vaikuttaa tähän asetelmaan. Laajan tausta- ja vaihtoehtojentarkastelujen pohjalta…

Kastelholman linna

Kastelholman linna Kastelholman linnaan on viimeisenä Suomen neljästä varsinaisista linnoista toteutettu restaurointi, jonka suunnittelussa toimistomme on ollut mukana noin kolmen vuosikymmenen ajan. Korjaus- ja restaurointitoimenpiteillä haluttiin rakenteellisen suojauksen avulla estää linnan rapistumisprosessia, tehdä linnasta statustaan vastaava kävijäkohde yleisölle museoineen, sekä lisätä koko sen historiallisen alueen vetovoimaa, jonka keskeisenä monumenttina linna on. (Toimistomme on myös vastannut…

Maunulan päiväkoti

Maunulan päiväkoti Vuonna 1952 valmistunut Arkkitehtitoimisto Viljo Rewellin ja Keijo Petäjän suunnittelema lasten päiväkoti Maunula on suojeltu asemakaavalla. Helsingin kaupungin Tilakeskus tilasi toimistoltamme rakennuksen peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelun vuonna 2012. Työ alkoi tavoitteiden ja korjauksen laajuutta kartoittavalla hankesuunnitteluvaiheella, edeten sen jälkeen toteutuksen suunnitteluun. Peruskorjauksen lähtökohdaksi muotoutui paitsi huonokuntoisen rakennuksen korjaaminen käyttökelpoiseksi ja teknisesti ajanmukaiseksi, myös tilajärjestelyjen muokkaaminen…

Itäkeskuksen maamerkki

Itäkeskuksen maamerkki Itäkeskuksen maamerkki vuodelta 1987 on Erkki Kairamon tärkeimpiä töitä, ja korkean toimistorakentamisen merkkipaalu. Me saimme toimeksiannon toimia muutostyön pääsuunnittelijana – tehtävänä oli muuttaa toimistorakennus asuntorakennukseksi. Itäkeskuksen maamerkki ei ole suojeltu rakennus, mutta sen kaupunkikuvalliset ja rakennustaiteelliset ansiot ovat kiistattomat. Siksi suunnittelun lähtökohtana oli julkisivun säilyttäminen niin pitkälle kuin se oli mahdollista. Tilojen käyttö…

Helsingin Kaupunginteatteri

Helsingin Kaupunginteatteri Helsingin kaupunginteatteri on arkkitehti Timo Penttilän suunnittelema, ja se on yksi suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteoksia. Alkuperäinen rakennus on valmistunut vuonna 1967 ja sen laajennusosa Studio Elsa vuonna 1989. Peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohtana oli talotekniikan uudistaminen vaativien betonirakenteiden ja rakennussuojelulinjausten asettamissa puitteissa. Kiinteistötavoitteiksi asetettiin kestävän kehityksen mukaisten ympäristö- ja elinkaaritavoitteiden saavuttaminen sekä energiatehokkuuden parantaminen. Hankesuunnitelma…

Mellunmäen keskustan viitesuunnitelma

Mellunmäen keskustan viitesuunnitelma Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin kaupungin ATT tilasivat toimistoltamme viitesuunnitelman Mellunmäen metroaseman ympäristön kehittämisen pohjaksi. Myöhemmin työn tilaajiin liittyivät HOK-Elanto ja YIT. Työn yhtenä tavoitteena oli kehittää nykyään hajanaiselle ja hahmottomalle Mellunmäen metrokeskusympäristölle omaleimainen identiteetti. Suunnitelma koostuu metroradan ja tulevan bussiterminaalin molemmin puolin sijaitsevista kortteleista, joiden muodostaman amfiteatterimaisen suurmuodon halkaisee kahtia metrorata.…

Heinolan strateginen osayleiskaava

Heinolan strateginen osayleiskaava Heinolaan kohdistunut taloudellinen rakennemuutos synnytti tarpeen tarkastella ennakkoluulottomasti kaupungin kehittämispolkuja, niin asukkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta vuosina 2010 ja 2011. Kolmesta tarkastelusta yksi käsitteli Vierumäen asumisstrategiaa, toinen keskustan kehittämistä, yhtenä yhteisteemana puurakentaminen, ja kolmas kaupungin kokonaisrakenteen strategista kehittämistä. Kolmannen osion jatkeena laadittiin oikeusvaikutteinen yleiskaava 2012–13. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan keväällä 2014. Yleiskaava on Heinolan…

Ilolan koulun laajennus

Ilolan koulun laajennus Vantaan Ilolan koulun laajennus käsittää 8 alakoulun luokkaa sekä kaksi esikouluryhmää. Rakennus liittyy vuonna 1987 rakennettuun Ilolan kouluun. Ehdotuksemme lisärakennukseksi valittiin toteutettavaksi. Kyseessä on KVR-hanke, ja toteutuksesta vastaa Rakennusliike Evälahti Uusimaa Oy. Suunnitteluratkaisun asemakaavallisena johtoajatuksena on uuden koulurakennuksen sijoittaminen siten, että mahdollisimman suuri osa aurinkoisesta piha-alueesta säilyy välitunti- ja leikkialueena. Uudisrakennus on…

Rajaton metropoli

Rajaton metropoli Helsingin metropolialueen kehityskuva. 14 kuntaa käsittävän Helsingin metropolialueen pitkän tähtäyksen kehityskuva ”Rajaton metropoli” laadittiin Strafica Oy:n vetämän konsulttiryhmän toimesta tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntien edustajien kanssa. Me vastasimme maankäyttövisioiden laatimisesta ja havainnollistamisesta. Toimeksianto voidaan nähdä kiteytymänä sarjasta pääkaupunkiseutua ja Etelä-Suomea koskevia kehittämisstrategioita: HeSPo 2004 (Helsinki–Sipoo–Porvoo), KUUMA 2005 (Keski-Uudenmaan kunnat), METKA 2008 (Etelä-Suomen maakunnat) ja Länsirata…