KIRA-digi

Aiemmissa hankkeissamme olemme kehittäneet ensisijaisesti avoimiin julkisiin paikkatietoaineistoihin perustuvaa digitaalista rakentamisen sijoittumista ja mitoitusta ohjaavaa pisteytysjärjestelmää, jonka tuottamalla datalla olemme hahmottaneet ko. suunnittelualueen eri edullisuusvyöhykkeitä ja kaavan rakenteen perusratkaisua sekä tuottaneet kyläympäristöön laadituissa töissä kiinteistökohtaisia pisteytystietoja, joiden perusteella uutta rakentamista on kohdennettu.

KIRAdigi hankkeessa kehittämäämme järjestelmää on tarkoitus jalostaa luomaan edellytyksiä uusille toimintamalleille sekä yksinkertaistamaan ja vakioimaan aluesuunnittelun peruskysymyksenasettelua valtakunnallisella tasolla hyödynnettäväksi. Kaavaprosesseja ja maankäytön ohjausjärjestelmiä on lähivuosina uudistettava vastaamaan tietoyhteiskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Hankkeemme tarkoitus on kehittää yleispätevä ja vakioitu työkalu maankäytön mitoitustyön avuksi. Dokumentoinnissa ja julkaisujen tuottamisessa tähdätään siihen, että hankkeen valmistuttua menetelmä on helposti hyödynnettävissä kunta- ja maakuntakaavoituksessa. Hankkeen toisessa vaiheessa tarkoituksena on tutkia mahdollisuuksia ja käytännön sovelluksia erilaisten tietosisältöjen siirtoon eri ohjelmistoalustojen välillä esimerkiksi visualisointitarkoituksiin.

TILAAJA
Ympäristöministeriö

ALOITUSVUOSI
2018

SUUNNITTELIJAT
Matti Heikkinen, Panu Söderström, Staffan Lodenius